Գործարք

Գործարքները քաղաքացիների և իրավաբանական անձանց այն գործողություններն են, որոնք ուղղված են քաղաքացիական իրավունքներ և պարտականություններ սահմանելուն, փոփոխելուն կամ դրանց դադարելուն:
Գործարքների տեսակները

Ապակառուցողական հնարներ

Ապակառուցողական հնարներ բանակցությունների ժամանակ
Բանակցությունների ըն¬թացքում գործընկերները երբեմն կիրառում են ապակառուցողական հնարներ։ Այդ հնարները բազմաթիվ են։ Դիտարկենք դրանդից մի քանիսը։

Գործարար բանակցությունների վարման ռացիոնալ հնարներ

 1. Փաստարկում։ Փաստարկման դեպքում գործընկերը ոչ միայն հայտարարություններ է անում, քննադատում, ինչ-ինչ խնդիրներ մատնանշում, այլ փաստարկում է իր տեսակետը։
 2. Եզրահանգումների հաջորդականություն։ Այս հնարը ենթադրում է բանակցությունների ժամանակ պատճառահետևանքային կապերի հաջորդական մեկնաբանում։,Եզրահանգումերն արվում են հաջորդաբար՝ մեկը մյուսից բխեցվելով։
 3. Գործարար բանավեճի դիվանագիտություն։ Իսկական դիվանագետը կարողանում է ապացուցել իր տեսակետի ճշմարտացիությունը՝ սկզբում իր ընդդիմախոսին նույնիսկ հաճոյախոսություն անելով։ Սովորաբար այս դեպքում տրամաբանական անցում է կատարվում «այո»–ից «բայց»֊ը։ Շեշտվում են բանավիճողի ուժեղ կողմերը, որոշ հարցերում նույնիսկ համաձայնություն է ձեռք բերվում նրա հետ, սակայն այնուհետև մատնանշվում է, որ կան որոշ փաստարկներ, որոնք վկայում են հակառակի մասին։ Այս հնարի ազդեցությունը կարելի է ավելի մեծացնել՝ ընդդիմախոսին աջակցելու տպավորություն ստեղծելով։ Իր ելույթի սկզբում «դիվանագետը» բերում է որոշ փաստեր, որոնք չեն արծարծվել ընդդիմախոսի կողմից, սակայն ելնում են նրա տեսակետից։ Այնուհետև կանգ է առնում այն փաստերի և փաստարկների վրա, որոնք բերում են ճիշտ հակառակ եզրահանգումների։
 4. «Աղավաղման» մեթոդ։ Գործընկերը ընդդիմախոսի փաստարկները բոլորովին այլ տեսանկյունից է մեկնաբանում և հանգում է հակառակ եզրակացության։ Բնական է, որ այս հնարը բարձր տրամաբանություն է պահանջում։
 5. Արտահայտությունների էթիկա։ Բանակցությունների վարման ժամանակ անցանկալի են ժարգոնային արտահայտությունները, հուզական պոռթկումները, գործընկերներին ուղղված «պիտակները»։ Հուզական ազդեցությունը պետք է երկրորդական բնույթ ունենա, իսկ որոշումը պետք է ընդունել գիտակցված և տրամաբանական մտածողությամբ։
 6. Օբյեկտիվություն։ Գործարար բանակցությունների ժամանակ կարևոր է հակառակ կողմի թույլ փաստարկները քննարկել առանց կանխակալության։
 7. Համոզմունքների հաաոատակւաՏություն։ Բանակցությունների
  ժամանակ որոշակի եզրահանգումների գալով՝ պնդեք ձեր դիրքորոշումները։ Սա կարևոր է կազմակերպության հեղինակությունն ու վարկը պահպանելու համար։
  8.Ընդհանուր որոշում։ Սա գործարար բանակցությունների կարևոր հնարներից է, որի օգնությամբ դուք ցուցադրում եք ձեր շահագրգռվածությունը գործընկերոջ հանդեպ, նրա կողմից առաջարկվող պայմանները հաշվի առնելու ձեր պատրաստակամությունը։
  9.Գործարար բանակցությունների ժամանակ տարբերակված մոտեցում գործընկերներին։ Գործարար բանավեճի այս ռացիոնալ հնարն իրականացնելու համար անհրաժեշտ է ունենալ սոցիալ հոգեբանական գիտելիքներ. հարկավոր է հասկանալ ձեր ընդդիմախոսի հոգեբանական տիպը՝ խարդավանքի հակումից մինչև «զոհ» դաոնալու ռիսկը Շատ կարևոր է ճանաչել գործընկերոջը, իմանալ նրա կրթական և մշակութային մակարդակը, հոգեբանական ճկունության աստիճանը։ Այս ամենը հաշվի առնելով բանակցությունների վարման յուրահատուկ ոճ ընտրել։
 8. Խորհրդակցում։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ գործարար բանակցությունների Ժամանակ գործընկերը կարող է կիրառել զա¬նազան մոլորեցնող մեթոդներ, նախքան բանակցության գնալը ցանկալի է խորհրդակցել հոգեբանի, տնտեսագետի և իրավաբանի հետ։

18 — 22 ноября

Выполните упражнение, употребив глагол нужного вида
1. Во время разговора Андрей часто (вставал – встал) и подходил к окну.
2. Он вдруг (вставал – встал) и подошел к окну.

3. Вдруг между туч (появлялось
– появилось) солнце.

4. Он всегда (являлся – явился) на лекции без опоздания.
5. Мы обычно легко (замечаем – заметим) ошибки других. 6. Саша вдруг
(замечал – заметил), что забыл дома ключи. 7. Ребенку было страшно, и при
каждом шорохе он (вздрагивал – вздрогнул). 8. От неожиданного стука в дверь
он (вздрагивал – вздрогнул).

Упражнение 2.

Закончите предложения, используя словосочетания:
сверкнула молния, изображение исчезло, увидел странное здание, заметил
на полу новый ковер, раздался звонок в дверь, бросились к двери, пошел
сильный дождь.
1. Когда я шел по улице, вдруг странное здание .

2. Он писал письмо, когда вдруг раздался звонок в дверь.
3. Мы смотрели по телевизору новый фильм, но вдруг сверкнула молния.

4. Небо потемнело пошел
сильный дождь.


. 5. Когда Маша вошла в комнату, сразу заметила на полу новый ковер.

6. Когда Саша вышел на улицу,
вдруг изображение исчезл.

7. Когда кончился урок, дети сразу бросились к двери .

Упражнение 3

Прочитайте предложения, вставляя вместо точек
глаголы НСВ или СВ. Укажите случаи, где можно употребить оба вида.
1. У нас было мало времени, и мы не (обсуждать – обсудить) все вопросы.
2. Подруги поссорились и после этого долго не (встречаться – встретиться).
3. Студенты не знают эту тему, потому что преподаватель не (объяснял –
объяснил) ее на уроке. 4. Его не приняли на первый курс, так как он не (сдавать –
сдать) последний экзамен. 5. Вчера декан не (принимать – принять) студентов,
так как был занят. 6. Жаль, что Анна ушла и не (оставлять – оставить) мне
записку. 7. Хотя аспирант давно занимался этой проблемой, он не (разбираться –
разобраться) в ней до конца.

Интернетомания

Понятие «интернетомания» было введено в научный обиход нью-йоркским психиатром Иваном Гольдбергом употреблявшим его в значении «болезненная зависимость от Интернета». Он квалифицировал эту зависимость как психическую. 

До сих пор в среде ученых не существует согласия относительно определения этого заболевания. То же самое можно сказать и о его терапии. А вот в том, что существуют характерные симптомы болезни, ученые единодушны.

Практически все глобальные исследования, посвященные теме интернетомании, сходятся в том, что как минимум 7% людей на земном шаре подвержены зависимости от Интернета. По мнению исследователей, наиболее подвержены этой пагубной страсти, с одной стороны, одинокие и безработные индивидуумы, люди с неопределенной и недоразвитой структурой личного самосознания, а с другой стороны, самовлюбленные индивидуумы с садистскими наклонностями. Среди причин, вызывающих подобное отношение к Интернету, ученые выделяют стремление к бегству от реальности и ее вытеснению из пространства сознания, эксперименты с собственной идентичностью, удовольствие, получаемое от игр и потребность в полноценном общении.

Циммерль и Панош на основе результатов своего исследования составили список критериев, согласно которым можно идентифицировать патологическую склонность к пользованию Интернетом:

 • Часто возникающее непреодолимое желание войти в Интернет.
 • Отсутствие контроля (длительное желание находиться в сети) связанное с возникающим от этого чувством вины.
 • Социально-опасное эксцентричное поведение в кругу ближайшего окружения (друзья, коллеги, семья).
 • Слабая работоспособность.
 • Сокрытие/недооценка благоприобретенной привычки к Интернету.
 • Психическая раздражительность, возникающая в случае отсутствия доступа к Интернету, вызванного определенными препятствиями (может проявляться в форме нервозности, повышенной возбудимости и депрессии).
 • Многочисленные неудачные попытки перебороть себя и возобладать над страстью к Интернету.

Если по крайней мере четыре из выше приведенных критериев наблюдаются во временном интервале, превышающем 6 месяцев, специалисты считают, что болезненная зависимость от Интернета сменяется хронической.

Постановка правильного диагноза зачастую осложняется тем, что пока не существует официально утвержденных критериев для определения степени привязанности к Интернету, тем не менее, уже создана система критериев, представленная в четвертом издании книги Американской Психиатрической Ассоциации под названием “Диагностический и статистический справочник по психическим расстройствам”. Из всех диагнозов, описанных в этой книге, как наиболее близкую модель можно использовать “патологическое влечение к азартным играм”. Если следовать этой модели, то привыкание к Интернету можно определить как расстройство волевого контроля, не вызванное химическими веществами. Для наглядности доктор Янг в 1996 году разработала краткий тест, с помощью которого можно определить степень зависимости от Интернета.

 1. Чувствуете ли Вы себя озабоченным Интернетом (думаете ли Вы о предыдущих онлайн сеансах и предвкушаете ли последующие)?
 2. Ощущаете и Вы потребность в увеличении времени, проведенного в Сети?
 3. Были ли у Вас безуспешные попытки контролировать, ограничить или прекратить использование Интернета?
 4. Чувствуете ли Вы себя усталым, угнетенным или раздраженным при попытках ограничить или прекратить пользование Интернетом?
 5. Находитесь ли Вы онлайн больше, чем предполагали?
 6. Были ли у Вас случаи, когда Вы рисковали получить проблемы в работе, учебе или в личной жизни из-за Интернета?
 7. Случалось ли Вам лгать членам семьи, врачам или другим людям чтобы скрыть время пребывания в Сети?
 8. Используете ли Вы Интернет для того, чтобы уйти от проблем или от дурного настроения (например, от чувства беспомощности, виновности, раздраженности или депрессии)?

Домашняя работа 

Ответьте письменно на следующие вопросы (отвечайте развернуто, подробно). Работу опубликуйте в блоге:

 1. Как взаимозависимы интернет и студенты (учащиеся)?
 2. Влияет ли Интернет на личные отношения?
 3. Влияет ли работа на компьютере на состояние здоровья?
 4. Возможно ли близким людям (семье, родным) определить зависимость от интернета?
 5. Можно ли оказаться в финансовой зависимости из-за пользования интернетом?
 6. Могут ли возникнуть проблемы на работе из-за пользования интернетом?
 7. Влияет интернет зависимость на чувство времени?
 8. Как электромагнитное излучение компьютера влияет на организм человека?
 9. Влияет ли интернет переписка и переписка на мобильном телефоне на уровень интеллекта?

Соцсети: польза и вред

Обсуждение: Соцсети: польза и вред  

Рассказ об истории соц.сетей (источник текста)

Начало современной теории социальных сетей положили в 1951 году Рэй Соломонофф и Анатолий Рапопорт. В 1959-1968 гг. венгерские математики Пол Эрдос и Альфред Реньи написали восемь статей, описывающих принципы формирования социальных сетей.

Официальным началом бума социальных сетей можно считать 2003 год, когда были запущены проекты MySpace, Hi5 и Linkedln.

Facebook — веб-сайт самой популярной социальной сети. Дата основания сайта -4 февраля 2004 года. Facebook зародился как сайт для общения студентов Гарвардского университета.

GALLERY Թաղիքագործ Ածուկո Սազակիի պայուսակները

  

Թաղիքագործությունը շատ յուրօրինակ արվեստի տեսակ է: Թաղիք պատրաստելու համար գզած բուրդը համաչափ փռում են հատակին և գերանը գլորում վրայով` մինչև լիակատար տրորվելը: Հայաստանում թաղիքագործությամբ զբաղվել են բացառապես տղամարդիկ, որոնց անվանել են թաղքադիր կամ լպուտ: Հատկապես հայտնի էին Բիթլիսի լպուտները, որոնք Հայաստանում և հարևան երկրներում պատրաստել են նախշազարդ և աննախշ թաղիքներ:

   Այս արվեստը հայտնի է նաև հեռավոր Ճապոնիայում: Դիզայներ Ածուկո Սազակիի «տանենո» կոչվող պայուսակները աչքի են ընկնում էլեգանտությամբ և նրբաճաշակությամբ: Գրավիչ են հատկապես գունային լուծումները: Միգուցե այս պայուսակները ձեզ ոգեշնչեն ստեղծագործել և չվախենալ նորարարություններից:

 1. Правописание твердого знака 

Объективная рецензия,
безъядерная зона,
необъятные просторы,
объегорить покупателя,
отъявленный лгун,
предъявлять документы,
всё предусмотреть,
объёмный портфель,
предосенний период,


предъюбилейные приготовления,
панъевропейская трасса,
разъярённый лев,
сверх ядовитое вещество,
сэкономить деньги,
сверхъестественные явления,
трехъязычный словарь,
двухэтажный дом,
 безъядерный.

2. Буквы з и с на конце присавок. 

рассечь, расцвёл, восстать, здоровье;

сбегать, расщепить, беспросветный, сделка;

беспримерный, всплеск, сберечь, здание;

безмолвный, истратить, возвратить, расхвалить.

беззаботный, безграничный, расцеловать, безграмотный;

разжевать, разбушеваться, бездонный, беззаветный;

истлеть, сгореть, разжать, испугать;

сделать, рассечь, сдать, расхватать;

3. Буквы о и а в корнях.

Отрасль, отращенный, отросток, перерастание, повзрослеть, подрастание, выращенный, прираcтание, прирастать, произрастать, прорастать, прорости, разрастись, растение, растеньице, расти, растительный, растить, рослость, рослый, ростковый, Ростислав, Ростов, ростовщик, срастись, переложение, подложить, полагать, полог, положение, предлагать, предложение, предполагаемый, предрасположенный, прилагательное, проложить, разлагаться, разложение, расположенный, слагаемое, сложенный, сослагательное, усложненность, усложняться