Перевод с армянского языка

Мы сейчас начинаем наш поход с Площади Республики Армении .

Когда великий армянский художник Роквел Кент посетил Армения в 1960 -ых гг. . Перед отьездом он сказал <Армения — это музей под открытым небом > . Но должен сказать что не можете найти в Армении старые дома и замки . Разрушительные землятресения стали причиной или же иностранные завоевания . Единсвенными иностраными зданиями были церкви и монастыре . В Армении есть пещеры , которые находятся в Вайоц Дзоре и в Горисе .

Гостиница Мариот находиться в центре города Мариот находится на площади республики . Площадь Республики считается одной из самых красивых площадей мира . Она по стилю круглая и все здания вокруг неё имет одинаковый архитектурный стиль .

Одним из этих зданий является гостиница Мариот . Площадь проектировал Александр Таманян . На левой стороне улица Киликия с пивным заводом а также на левой стороне косогорья находится известный коньячный завод .

ԾԱ­ՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ­ՆԵ­ՐԻ ՈԼՈՐ­ՏԻ­ ԲԱ­ՑԱՏ­ՐԱ­ԿԱՆ ՀԱ­ՄԱ­ՌՈՏ ԲԱ­ՌԱ­ՐԱՆ

Ծառայությունների ոլորտի բացատրական բառարան  

                                                 Ա 

Ակ­տիվ զբո­սաշր­ջու­թյուն — Զ­բո­սաշր­ջու­թյան տե­սակ է, որը նե­րա­ռում է հանգս­տի ակ­տիվ ձևե­րի կի­րա­ռում` նոր զգա­ցում­նե­րի, տպա­վո­րու­թյուն­նե­րի ստացման, ֆի­զի­կա­կան առող­ջու­թյան բա­րե­լավ­ման և մար­զա­կան նոր ար­դյունք­նե­րի, նվա­ճում­նե­րի գրանց­ման նպա­տա­կով: 

 
Ա­մե­նօ­րյա օգ­տա­գործ­ման ծա­ռա­յու­թյուն­ներ— Այն ծա­ռա­յու­թյուն­ներն են, որոնք մա­տուց­վում են ամե­նօ­րյա հաճա­խու­թյամբ և ապա­հո­վում են բնակ­չու­թյան բնա­կա­նոն կենսա­գոր­ծու­նեու­թյու­նը` առօ­րյա բնույ­թի պա­հանջ­մունք­նե­րի բավա­րար­ման մի­ջո­ցով: Ամե­նօ­րյա օգ­տա­գործ­ման սպա­սարկ­ման հիմ­նարկ­նե­րի թվին են դաս­վում կեն­ցա­ղային ապ­րանք­նե­րի և սննդամ­թեր­քի վա­ճառ­քով զբաղ­վող խա­նութ­նե­րը, նա­խակըրթա­կան և կր­թա­կան հաս­տա­տու­թյուն­նե­րը, կո­մու­նալ-կեն­ցաղային սպա­սարկ­ման կազ­մա­կեր­պութ­յուն­նե­րը և այլն: Ամենօրյա օգտագործման ծառայություննե­րի թվին կա­րող են դաս­վել նաև ուղ­ևո­րատ­րանս­պոր­տային ծա­ռա­յու­թյուն­նե­րը` կախ­ված մարդկանց կյան­քի ռիթ­մից, աշ­խա­տան­քային գոր­ծու­նեու­թյան վայ­րից, բնույ­թից և այլն: 

«Ա­մեն ինչ նե­րառ­ված» հա­մա­կարգ (All Inclusive)-Հյու­րա­նո­ցային սպա­սարկ­ման հա­մա­կարգ է, որի դեպ­քում սնունդը, ըմ­պե­լիք­նե­րը (հիմ­նա­կա­նում` տե­ղա­կան ար­տադ­րու­թյան), ինչ­պես նաև ծա­ռա­յու­թյուն­նե­րի մի շարք այլ տե­սակ­ներ նե­րառված են բնա­կու­թյան ար­ժե­քի մեջ: 

                                                                             Բ 

Բալ­նեոթե­րա­պիա -Ա­ռող­ջա­րան­նե­րում բնա­կան տաք և սա­ռը հան­քային ջրե­րի օգնու­թյամբ հի­վան­դութ­յուն­նե­րի, ինչ­պես նաև օր­գա­նիզ­մի գոր­ծառնա­կան այլ խախ­տում­նե­րի բուժ­ման, կան­խար­գել­ման և վե­րականգն­ման մի­ջոց­նե­րի, եղա­նակ­նե­րի ամ­բող­ջու­թյունն է: 

Բաց տոմս -­Տոմս է, որ­տեղ մեկն­ման կամ վե­րա­դար­ձի կոնկ­րետ ամ­սա­թի­վը ֆիքս­ված չէ: Ուղ­ևո­րը կա­րող է ընտ­րել իր հա­մար առա­վել նախընտ­րե­լի տար­բե­րա­կը: 

 ­Բիզ­նես կար­գի հա­մար — ­Հյու­րա­նո­ցային հա­մար­նե­րի տե­սակ է, որը նա­խա­տես­ված է գործ­նա­կան նպա­տակ­նե­րով ճամ­փոր­դող ան­ձանց հա­մար: Պար­տադիր է աշ­խա­տա­սե­նյա­կի բնո­րոշ ատրի­բուտ­նե­րի (աշ­խա­տա­սեղան՝ գրե­նա­կան պի­տույք­նե­րով, հա­մա­կար­գիչ, ին­տեր­նետ, հեռա­խոս, բազ­մա­ֆունկ­ցիոնալ՝ տպող և պատ­ճե­նա­հա­նող սարք) առ­կա­յութ­յու­նը: 
 

                                                                            Գ 

Գաստ­րո­նո­միական փա­ռա­տոն­ներ — Տո­նա­կա­տա­րու­թյուն­ներ են՝ նվիր­ված կե­րա­կուր­նե­րի կամ խմիչքնե­րի տար­բեր տե­սակ­նե­րի: Նշա­նա­վոր են գա­րեջ­րի մի­ջազ­գային փա­ռա­տո­նը (Գեր­մա­նիա), բրի­տա­նա­կան (Լոն­դոն) և Օկ­տո­բերֆեստ (Գեր­մա­նիա) փա­ռա­տոն­նե­րը, ծո­վա­մթերք­նե­րի փա­ռատո­նը (Գ­րով կղ­զի, Իս­պա­նիա), երի­տա­սարդ գի­նու տո­նը Բո­ժոլե-Նու­վո­յում (Ֆ­րան­սիա), շո­կո­լա­դի փա­րի­զյան սա­լո­նը և այլն:  

Գո­վազդ— Մի­ջո­ցա­ռում­ է կամ մի­ջո­ցա­ռում­նե­րի ամ­բող­ջու­թյուն, որն իրենից ներ­կա­յաց­նում է ապ­րան­քի, գա­ղա­փա­րի կամ ծա­ռա­յու­թյան հան­րա­ճա­նա­չու­թյան ու գրավ­չու­թյան ապա­հով­ման, գնորդ­նե­րի նա­խա­պատ­վու­թյու­նը ստա­նա­լու նպա­տա­կով հա­մա­պա­տասխան առևտ­րային տե­ղե­կատ­վութ­յան տա­րա­ծու­մը: Հան­դի­սա­նում է մար­քե­թին­գա­յին կո­մու­նի­կա­ցիանե­րի հա­մա­լի­րի բա­ղադ­րիչ: Առաջ է եկել լա­տի­նե­րեն «reclamere» բա­ռից, որը թարգ­մա­նաբար, նշա­նա­կում է բղա­վել, բա­ցա­կան­չել: Ըստ տա­րած­ման ձևերի՝ Գովազդի հիմ­նա­կան տե­սակ­ներն են զանգ­վա­ծային լրատվա­մի­ջոց­նե­րի (հե­ռուս­տա­տե­սային, ռա­դիո, ին­տեր­նե­տային, ամսագրային և այլն), ուղ­ղա­կի փոս­տային և ար­տա­քին գովազդները: Ըստ ներ­կա­յաց­ման ձևի առանձ­նաց­վում են մա­մու­լի և հեռուս­տա­տե­սու­թյան գո­վազ­դային հայ­տա­րա­րութ­յուն­նե­րը, ռա­դիո և տե­սա­հո­լո­վակ­նե­րը, տպա­գիր ձևե­րը (գո­վազ­դային բուկ­լետներ, բրո­շյուր­ներ, կա­տա­լոգ­ներ, թռու­ցիկ­ներ), ին­տեր­նե­տային գո­վազ­դային բա­ներ­նե­րը, ար­տա­քին գո­վազ­դային տար­րե­րը (վա­հա­նակ­ներ, ցու­ցա­պաս­տառ­ներ և այլն): ­Ար­դի պայ­ման­նե­րում լայն կի­րա­ռու­թյուն ու­նեն ոչ առևտ­րային նպա­տակ­ներ հե­տապն­դող գովազդի տե­սակ­նե­րը՝ ուղղ­ված որոշա­կի եր­ևույ­թի, գա­ղա­փա­րի առաջ­խա­ղաց­մա­նը և հան­րու­թյան իրա­զեկ­մա­նը: Օրի­նակ, սո­ցիալա­կան, էկո­լո­գիական գովազդները: Տե՛ս նաև մար­քե­թի­նային կո­մու­նի­կա­ցիաներ: 

Գործ­նա­կան զբո­սաշր­ջու­թյուն — Զ­բո­սաշր­ջային ուղ­ևո­րու­թյուն է, որը մաս­նա­գի­տա­կան և գործնա­կան-ծա­ռա­յո­ղա­կան նպա­տակ­ներ է հե­տապն­դում` մաս­նակցու­թյուն ֆո­րում­նե­րի, հան­դի­պում­նե­րի, կոն­ֆե­րանս­նե­րի, քննար­կում­նե­րի, սե­մի­նար­նե­րի, ինչ­պես նաև ցու­ցա­հան­դես­նե­րի և տո­նա­վա­ճառ­նե­րի` թարմ տե­ղե­կատ­վու­թյուն ստա­նա­լու, գործըն­կեր­նե­րի հետ շփ­վե­լու, փոր­ձի և կար­ծիք­նե­րի փո­խա­նակ­ման, բա­նակ­ցու­թյուն­նե­րին մաս­նակ­ցե­լու և այլ նպա­տակ­նե­րով: 

                                                                                   Դ 

Դե­մար­քե­թինգ — ­Չա­փա­զանց մեծ պա­հան­ջար­կի մա­կար­դակն իջեց­նող մարքե­թինգն է: Կիրառվում է այն դեպքում, երբ պահանջարկի մակարդակն էապես ավելին է, քան առաջարկին, իսկ տվյալ պահին չկան արտադրության ծավալների ավելացման հնարավորություններ: Հետևաբար, անհրաժեշտություն է առաջանում իջեցնել պահանջարկի մակարդակը: Օրինակ, գովազդի կրճատման, գների բարձրացման միջոցով: 

Դա­տարկ շու­կա — Այն շու­կան է, որը տվյալ պա­հին հե­ռան­կա­րային չէ` կոնկ­րետ ապրանք­նե­րի և ծա­ռա­յու­թյուն­նե­րի տրա­մադր­ման տե­սան­կյու­նից: 

                                                                                  Ե 

Եվ­րո­լայն — Ա­վե­լի քան 30 եվ­րո­պա­կան ավ­տո­բու­սային ըն­կե­րու­թյուն­ներ միավո­րող մի­ջազ­գային ասո­ցիացիա է: Եվրոլայն հա­մա­կար­գը մի­մյանց է կա­պում Եվ­րո­պայի 21 խո­շո­րա­գույն քա­ղաք­ներ: Եվրո­լայն-պասս հա­տուկ ուղ­ևո­րա­տոմ­սի կի­րառ­ման դեպ­քում կարե­լի է ստա­նալ Եվ­րո­պայով ավ­տո­բու­սային ու­ղերթ­նե­րի հա­մար զգա­լի զեղ­չեր՝ 30­-ից 60 օր­վա ըն­թաց­քում, առանց տա­րի­քային սահ­մա­նա­փա­կում­նե­րի: 

Եվ­րո­պա­կան պլան —  ­Հյու­րա­նո­ցային ծա­ռա­յու­թյուն­նե­րի սա­կա­գին է, որը նե­րա­ռում է միայն կա­ցութ­յան ար­ժե­քը (ա­ռանց սնն­դի ար­ժե­քի): Իմաս­տային առու­մով հա­մընկ­նում է հյու­րա­նոց­նե­րում սնն­դի կազ­մա­կերպ­ման RO (room only) տար­բե­րա­կին: 

Ե­րեք աստ­ղա­նի հյու­րա­նոց —  Ս­պա­սարկ­ման մի­ջին կար­գի հյու­րա­նոց է: Հա­մար­նե­րում պարտա­դիր է սան­հան­գույ­ցի, հե­ռուս­տա­ցույ­ցի, օդո­րա­կի­չի առ­կա­յությու­նը: Ան­կող­նային սպի­տա­կե­ղե­նը փոխ­վում է շա­բա­թա­կան 2 ան­գամ, սր­բիչ­նե­րը՝ ամեն օր: Սան­հան­գույ­ցում առ­կա է խնամ­քի մի­ջոց­նե­րի նվա­զա­գույն տե­սա­կա­նի՝ օճառ, շամ­պուն: Հյու­րա­նոցի տա­րած­քում կա­րող են գտն­վել պահ­պան­վող ավ­տո­կա­յա­նատե­ղի, ռես­տո­րան, լո­ղա­վա­զան, վար­սա­վի­րա­նոց, ար­տար­ժույ­թի փո­խարկ­ման կետ և այլն: Անձ­նա­կազ­մի պա­րա­գա­յում պար­տադիր է հա­մազ­գես­տի առ­կա­յու­թյու­նը: 

Եր­կու աստ­ղա­նի հյու­րա­նոց — Մեկ աստ­ղա­նի հյու­րա­նո­ցից տար­բեր­վում է նրա­նով, որ ան­կողնային սպի­տա­կե­ղե­նը փոխ­վում է 6 օրը մեկ, իսկ սան­հան­գույ­ցը, սո­վո­րա­բար, գտն­վում է հա­մա­րում: Հյու­րա­նո­ցում առ­կա է սր­ճարան կամ ռես­տո­րան, այ­ցե­լու­նե­րին պետք է առա­ջարկ­վեն սնն­դի կազ­մա­կերպ­ման տար­բե­րակ­ներ: 

Թևավոր խոսքեր

Լեռ մուկ ծնեցվերնագրվում է Եզոպոսին , օգտագործվիւմ է երբ սպասելիքները շատ են իսկ արդյունքները քիչ ՝ շատ խոսում են , քիչ կատարում :

Անթեյ֊ ըստ հունական դիցաբանության Անթեյը ծովերի Աստված Պոսեյդոնի և երկրի Աստվածուհի Գեյայի որդին էր։ Նա առասպելական ուժի տեր էր ու սպանում էր բոլոր նրանց ում հետ կռվի էր բռնվում ոչ ոք չէր կարող հաղթել նրան քանի որ Անթեյը կռվի ընթացքում, երբ զգում էր ուժը պակասում էր, հպվում էր երկրին՝ իր մորը և վերականգնում ուժերը։

Նա մենամարտում է Հերակլեսի հետ ով մի քանի անգամ Անթեյին զարկում է գետնին բայց դրանից Գեյայի որդին ավելի էր զորեղանում։ Բայց հանկարծ Հերակլեսը օդ է բաչձրացնում Անթեյին կտրում նրան մայր հողից և պդում խեղդում նրան։ Անթեյի կերպարը մայր հողի, հարազատ ժողովրդի հետ կապված լինելու խորհրդանիշն է։

Գորդյան հանգույց

Ըստ հնադարյան լեգենդի ՝ Փռույգիահան թագավոր Գորդիոսը Զեվսի տաճարին մի երկանիվ սայլե նվիրում , որին լծված եզները կապված էին խճճված բարդ հանգույցով։ Գուշակներն ասել էին որ նա ով կարողանա քանդել հանգույցը , կտիրանա աշխարհին : Ալեքսանդր Մակեդոնացին մտնելով տաճար առանց երկար մտածելու հանում է թուրը ու մի հարվածով կտրում հանգույցը : Այստեղից էլ առաջացել է « Գորդիյան հանգույց » արտահայտությունը ,որ նշանակում է խառնաշփոթ, խճճված հարց։

Թևավոր խոսքեր

Լեռը մուկ ծնեց֊ վերնագրվում է Եզոպոսին, օգտագործվում է երբ սպասելիքները շատ են արդյունքները քիչ շատ խոսում են, քիչ կատարում։

Անթեյ֊ ըստ հունական դիցաբանության Անթեյը ծովերի Աստված Պոսեյդոնի և երկրի Աստվածուհի Գեյայի որդին էր։ Նա առասպելական ուժի տեր էր ու սպանում էր բոլոր նրանց ում հետ կռվի էր բռնվում ոչ ոք չէր կարող հաղթել նրան քանի որ Անթեյը կռվի ընթացքում, երբ զգում էր ուժը պակասում էր, հպվում էր երկրին՝ իր մորը և վերականգնում ուժերը։

Նա մենամարտում է Հերակլեսի հետ ով մի քանի անգամ Անթեյին զարկում է գետնին բայց դրանից Գեյայի որդին ավելի էր զորեղանում։ Բայց հանկարծ Հերակլեսը օդ է բաչձրացնում Անթեյին կտրում նրան մայր հողից և պդում խեղդում նրան։ Անթեյի կերպարը մայր հողի, հարազատ ժողովրդի հետ կապված լինելու խորհրդանիշն է։

Գորդիյան հանգույց֊ ըստ հնադարյան լեգենդի՝ Փռյուգիական թագավոր Գորդեոսը Զևսի տաճարին մի երկանիվ սայլ է նվիրում, որին լծված եզները կապված էին խճճված բարդ հանգույցով։ Գուշակներն ասել էին որ նա ով կարողանա քանդել հանգույցը, կտիրանա աշխարհին։ Ալեքսանդր Մակեդոնացին, մտնելով տաճար, առանց երկար մտածելու հանում է թուրը ու մի հարվածով կտրում հանգույցը։ Այստեղից էլ առաջացել է 《Գորդիյան հանգույց》 արտահայտությունը որ նշանակում է խառնաշփոթ, խճճված հարց։

Упражнение

Впишите подходящие глаголы.

1. Современные дети увлекаются компьютерными играми. 2. Дима занимается боксом. 3. Борис давно интересовался историей. 4. Лена уже два года увлекается музыкой. 5. Все должны заниматься спортом. 6. Мой брат увлекается техникой. 7. Мы гордимся нашей родиной. Слова для справок: увлекаться, интересоваться, заниматься, гордиться

Диалоги

Диалоги > В городе > Как добраться?

Как добраться?

Общежитие Филиппа находится далеко от университета. Он хочет узнать у своего друга Влада, как ему доехать до центра.

Как добраться?

Как добраться?

Филипп: Привет, Влад. Ты не мог бы мне помочь?

Влад: Конечно! Что тебе нужно?

Филипп: Я хочу узнать, как мне лучше доехать до своего факультета.

Влад: Какой у него адрес?

Филипп: Улица Карла Маркса 31

Влад: О, это совсем не сложно. Как выйдешь из общежития, увидишь остановку транспорта. Здесь тебе нужно дождаться автобуса 30 или 57. Ты также можешь сесть на троллейбус номер 53.

Филипп: И это все? Сколько остановок я должен проехать?

Влад: Нет, не все. Тебе нужно проехать 3 остановки и выйти на той, что называется «Станция метро Немига». Отсюда ты можешь пройти одну остановку пешком, или сесть на метро. Дай мне лист бумаги, я нарисую тебе карту.

Филипп: Большое спасибо, Влад!

Диалог

Секретарь: Добрый день, вы позвонили в консульство Аргентинской Республики. Чем могу вам помочь?

Рауль: Здравствуйте, мне нужно поговорить с консулом.

Секретарь: По какому вопросу?

Рауль: Мне необходимо обсудить продление рабочей визы.

Секретарь: Хорошо. Вам необходимо записаться на прием. Завтра в 13.15 вас устроит?

Рауль: Да, это замечательно.

Секретарь: Назовите ваше имя.

Рауль: Меня зовут Рауль Игнассио Дероверо.

Секретарь: Вы записаны на завтра в час пятнадцать.

Рауль: Спасибо

Секретарь: Хорошего вам дня.

Опо́рные слова́:

ко́нсул

рабо́чая ви́за

записа́ться на приём

Упражнение

1.Ехать

2.Идти

Я еду в кино.

Я иду в кино.

Ты сейчас едешь в школу.

Ты сейчас идёшь в школу.

Он как раз едет на работу.

Он как раз идёт на работу.

Мы в среду едем к дедушке.

Мы в среду идём к дедушке.

В пятницу в гости.

В пятницу в гости.

Сейчас вы едете в театр.

Сейчас вы идёте в театр.

Адам и Яна едут в магазин.

Адам и Яна идут в магазин.

1.Ездить

2.Ходить

Я часто езжу в кино.

Я часто хожу в кино.

Ты всегда ездишь в школу.

Ты всегда ходиш в школу.

Он каждый день ездит на работе.

Он каждый день ходит на работе.

Мы иногда ездим к деду.

Мы иногда ходим к деду.

Иногда мы ездим в гости.

Иногда мы ходим в гости.

Часто вы ездите в театр.

Часто вы ходите в театр.

Адам и Яна иногда ездят в магазин.

Адам и Яна иногда ходят в магазин.

2) Идти, Ходить, Ездить, Ехать

Я- иду, хожу, езжу, еду

Ты- идёшь, ходишь, ездишь, едешь

Он/Она– идёт, ходит, ездит, едет

Мы– идём, ходим, ездим, едем

Вы– идёте, ходите, ездите, едете

Они– идут, ходят, ездят, едут